Utorak, 25 lipnja, 2024

Statut

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama ( ′′Narodne novine′′ broj 74/2014) osnivačka skupština udruge Mlada pera – udruga za promicanje dječjeg literarnog stvaralaštva i blogiranja, održana 10.srpnja 2017. godine, donijela je

STATUT

Udruge Mlada pera

 

I

OSNOVNE ODREDBE

 Članak 1.

Mlada pera – udruga za promicanje dječjeg literarnog stvaralaštva i blogiranja (u daljnjem tekstu: Udruga) je nevladina, nestranačka i neprofitna udruga građana.

Ovim se Statutom uređuje naziv Udruge, skraćeni naziv, sjedište Udruge, zastupanje,

znak Udruge i njegov izgled, ciljevi Udruge, područja djelovanja Udruge sukladno ciljevima, način osiguranja javnosti djelovanja Udruge, članstvo, prava, obveze i odgovornosti članova, stegovna odgovornost članova i način vođenja popisa članova, tijela Udruge, njihov sastav i način sazivanja sjednica, izbor, opoziv, ovlasti, način

odlučivanja i trajanje mandata u tijelima upravljanja te način sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata, izbor i opoziv likvidatora Udruge, prestanak postojanja Udruge, imovina Udruge, te način stjecanja i raspolaganja imovinom Udruge, postupak s imovinom u slučaju prestanka rada Udruge, način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Udruge i druga pitanja od značaja za Udrugu.

Članak 2.

Naziv udruge je: Mlada pera – udruga za promicanje dječjeg literarnog stvaralaštva i blogiranja

Skraćeni naziv Udruge je Udruga Mlada pera.

Sjedište Udruge je u Čakovcu.

Članak 3.

Izrazi koji se koriste u ovom Statutu, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

Članak 4.

Udruga je registrirana pri Uredu državne uprave u Međimurskoj županiji.

Članak 5.

Znak Udruge je raširen pergament papira preko kojeg ide pero za pisanje, u sredini na dnu je tinta pokraj koje leži još jedno pero, a na desnom gornjem rubu pergamenta konture djevojčice i dječaka koji se drže za ruku.

Članak 6.

Udrugu zastupa predsjednik Udruge. Predsjednik Udruge može ovlastiti i druge osobe za zastupanje i predstavljanje Udruge.

Rad Udruge je javan. Javnost rada Udruga ostvaruje:

–  pravodobnim izvješćivanjem članstva i svih drugih zainteresiranih dionika o radu Udruge i značajnim događajima, pisanim izvješćima, na svojim internetskim stranicama, društvenim mrežama i drugim medijima, na posebnim skupovima i događajima ili na drugi prikladan način

– putem sredstava javnog priopćavanja

 

II.

CILJ I PODRUČJA DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 7.

Cilj Udruge je promicanje dječjeg, mladenačkog, učeničkog i studentskog literarnog stvaralaštva, poticanje na blogiranje osoba svih uzrasta te aktivno sudjelovanje u komentiranju društvenih, sportskih, kulturnih i socijalnih događanja.

Članak 8.

Djelatnosti Udruge su:

– objavljivanje literarnih radova na portalu Top generacija uz poštivanje Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 106/12), Zakona o medijima (NN 59/04), Zakona o elektroničkim medijima (NN 153/09, 84/11 i 94/13) i Pravilnika o zaštiti maloljetnika u elektroničkim medijima (NN 28/15),

– objavljivanje komentara društvenih, sportskih, kulturnih i socijalnih događanja te blogiranje na portalu Medjimurje.info,

– organiziranje natječaja u literarnom stvaralaštvu,

– ostvarivanje suradnje sa školama i knjižnicama u cilju poticanja literarnog stvaralaštva djece,

– organiziranje tečajeva, edukacija, seminara, predavanja, tribina, radionica i drugih stručnih skupova, te izložbi i prigodnih donatorskih akcija te izdavačka djelatnost, izrada uporabnih i promotivnih proizvoda

– organiziranje volonterskih programa

– suradnja i partnerstva s domaćim i međunarodnim organizacijama te fizičkim osobama

– sudjelovanje na domaćim i međunarodnim stručnim skupovima, kongresima i sl.

Članak 9.

Udruga sukladno ciljevima Udruge djeluje na području:

– demokratske političke kulture,

– kulture i umjetnosti,

– ljudskih prava,

– obrazovanja, znanosti i istraživanja.

Udruga se može udruživati u mreže, saveze ili zajednice udruga te učlanjivati u međunarodne i domaće saveze/udruge po odluci Skupštine Udruge.

III.

ČLANSTVO U UDRUZI

Članak 10.

Članstvo u Udruzi je dobrovoljno.

Članom Udruge može postati svaka poslovno sposobna fizička i pravna osoba čija je djelatnost slična ili ista kao ona od Udruge, a koje prebivaju /ili imaju sjedište na području Međimurske županije odnosno Republike Hrvatske.

Članovi udruge mogu biti i maloljetne osobe i punoljetne osobe lišene poslovne sposobnosti u dijelu sklapanja pravnih poslova, za osobu mlađu od 14 godina pisanu izjavu o učlanjivanju u Udrugu daje zakonski zastupnik ili skrbnik, a za maloljetnu osobu s navršenih 14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost.

Članstvo u Udruzi može biti redovno i počasno.

Počasni članovi su članovi Udruge koji nemaju pravo odlučiva­nja u tijelima Udruge.

Počasnim članom može postati svaka fizička i pravna osoba koja doprinosi ugledu Udruge i djeluje na njenoj promidžbi i razvoju.

Članak 11.

 Članom Udruge postaje se potpisivanjem pristupnice te upisom u popis članova.

Popis članova vodi se elektroničkom obliku. Popis članova obvezno sadrži podatke o osobnom imenu

(nazivu) člana, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva utvrđenih statutom i datumu prestanka članstva u udruzi.

Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

Članak 12.

Prava i obveze redovnih članova su da:

 • biraju i budu birani u tijela Udruge (redovni članovi)
 • budu izvješteni o radu Udruge i njenih tijela te o materijalno-financijskom poslovanju
 • aktivno sudjeluju u izvršavanju ciljeva Udruge i doprinose ostvarenju njenih djelatnosti
 • daju prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad udruge i njenih tijela
 • se pridržavaju odredbi svog Statuta i drugih općih akata Udruge
 • čuvaju i promiču ugled Udruge
 • učestvuju u radu Skupštine i njezinih tijela u koje su izabrani i
 • da se pridržavaju odredbi ovog Statuta i drugih općih akata Udruge.

Počasni članovi Udruge imaju pravo prisustvovati sjednicama tijela upravljanja, ali bez prava odlučivanja te biti upoznati s programom i radom ove Udruge.

Članak 13.

Članstvo u Udruzi prestaje:

 • prestankom djelovanja Udruge
 • pismenom izjavom o istupanju iz članstva
 • zbog nepridržavanja odredbi Statuta i drugih akata Udruge kao i kad svojim djelovanjem štete ugledu ili interesima Udruge
 • smrću člana Udruge.

Članak 14.

Članovi Udruge stegovno odgovaraju za povredu svojih članskih dužnosti utvrđenih Statutom ili drugim aktima.

Stegovni postupak provodi Upravni odbor. U stegovnom postupku mogu se izreći slijedeće stegovne mjere:

– opomena

– isključenje iz Udruge

Opomena se izriče u slučaju lakših povreda Statuta i neizvršenja određenih obveza članova.

Isključenje iz Udruge i brisanje iz Registra članova nastupa zbog

teže povrede Statuta, narušavanja ugleda Udruge ili

drugih postupaka koji štete Udruzi u njezinom radu.

Opomenu i Odluku o isključenju člana iz Udruge donosi Upravni odbor. Protiv opomene i odluke o isključenju može

se podnijeti žalba Skupštini udruge u roku od 15 dana od primitka odluke. Skupština je dužna riješiti žalbu u roku od

30 dana računajući od dana dostave žalbe. Rješenje na žalbu je konačno.

IV.

TIJELA UDRUGE

Članak 15.

Tijela Udruge  su:

 • Skupština,
 • Upravni odbor
 • Predsjednik,
 • Potpredsjednik
 • Tajnik.

Skupština

Članak 16.

 

Skupština je predstavničko i najviše tijelo upravljanja Udrugom.

Skupštinu čine svi članovi Udruge.

Svaka pravna osoba članica Udruge ima jednog zastupnika u Skupštini.

Punoljetne osobe lišene poslovne sposobnosti sudjeluju u radu Skupštine uz pisanu suglasnost zakonskog zastupnika ili skrbnika.

Maloljetne osobe s navršenih 14 godina života mogu odlučivati na Skupštini uz pisanu suglasnost zakonskog zastupnika ili skrbnika.

Članak 17.

 Skupština može biti redovna, izborna i izvanredna.

Redovna sjednica skupštine održava se najmanje jednom godišnje, izvanredne prema potrebi, a izborne svake četiri godine.

Sjednice skupštine saziva Predsjednik Udruge.

U odluci o sazivanju Skupštine Predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova Udruge.

U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni

predložiti dnevni red sjednice. Ako predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 30 dana od dana dostave zahtjeva, sazvat će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).

U slučaju isteka mandata tijelima Udruge Skupštinu udruge saziva zadnja osoba ovlaštena za zastupanje upisana u Registar udruga.

Članak 18.

Skupštinom predsjeda predsjednik Udruge s dopredsjednikom. U odsutnosti predsjednika i dopredsjednika, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedati sjednicom.

Na početku sjednice biraju se: zapisničar, dva ovjerovitelja zapisnika i verifikacijska komisija.

O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

Članak 19.

 Za donošenje pravovaljanih odluka Skupštini mora prisustvovati natpolovična većina od ukupnog broja članova Udruge s pravom glasa. Ako u vrijeme zakazano za početak zasjedanja ne bude prisutna

većina članova, sjednica Skupštine se odgađa za pola sata. Nakon

isteka pola sata, Skupština može donositi pravovaljane odluke, ako je prisutno najmanje 20% članova Udruge.

Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova s pravom glasa.

Iznimno, kada Skupština odlučuje o Statutu, donošenju financijskog plana te izboru i razrješenju tijela Udruge, odluke se donose dvotrećinskom većinom glasova prisutnih članova Skupštine s pravom glasa.

Odluke Skupštine donose se u pravilu javnim glasovanjem, ako Skupština ne odluči da se o pojedinačnim pitanjima odluka donosi tajnim glasovanjem.

Odluke Skupštine obvezuju tijela i sve članove na njihovo provođenje.

Članak 20.

Skupština Udruge:

– utvrđuje politiku rada Udruge,

– usvaja statut Udruge i njegove izmjene i dopune,

– bira i razrješuje osobe ovlaštene za zastupanje,

– bira i razrješava druga tijela Udruge,

– daje smjernice za rad Udruge,

– odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz Udruge,

– odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga,

– usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu godinu,

– usvaja godišnje financijsko izvješće,

– odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine Udruge,

– donosi druge akte i odluke važne za rad Udruge,

– donosi odluku o statusnim promjenama,

– odlučuje i o drugim pitanjima za koje Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Udruge.

Upravni odbor

Članak 21.

Upravni odbor je kolektivno i koordinativno tijelo Udruge koji organizira i obavlja tekuće poslove Udruge između dvije sjednice Skupštine, te donosi odluke iz svoje nadležnosti.

Upravni Odbor ima do 5 članova koje iz svog sastava bira Skupština na vrijeme od četiri godine, s tim da mogu biti ponovo izabrani na istu dužnost.

Predsjednik i dopredsjednik Udruge članovi su Upravnog odbora po položaju, a predsjednik Udruge je ujedno i predsjednik Upravnog odbora.

Sjednice Upravnog odbora prema potrebi saziva Predsjednik Upravnog odbora, a odluke se donose natpolovičnom većinom od ukupnog broja članova Upravnog odbora.

U slučaju neslaganja Predsjednika Udruge s odlukom Upravnog odbora, on može u roku od 10 dana sazvati

izvanredno zasjedanje Skupštine Udruge i staviti spornu odluku na dnevni red. Odluka Skupštine je

konačna.

Predsjednik

Članak 22.

 Izvršne funkcije i druge poslove određene ovim Statutom obavlja predsjednik Udruge. Predsjednika Udruge bira Skupština Udruge na mandat od četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora na istu dužnost.

Predsjednik Udruge je ovlaštena osoba za zastupanje Udruge:

– odgovara za zakonitost rada Udruge,

– vodi poslove Udruge sukladno odlukama Skupštine,

– odgovorna je osoba za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća,

– dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga,

– sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Udruge,

– obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i aktima Udruge.

Potpredsjednik

Članak 23.

 Potpredsjednika Udruge bira Skupština Udruge na mandat od četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora na istu dužnost.

Potpredsjednik Udruge:

–  pomaže predsjedniku u obavljanju njegovih poslova,

–  obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom.

Tajnik

Članak 24.

 Tajnika Udruge bira Upravni odbor.

Svoju dužnost tajnik može obavljati profesionalno.

Odluku o profesionalizaciji obavljanja poslova tajnika donosi Upravni odbor.

Tajnik Udruge:

– vodi financijsko i materijalno poslovanje Udruge,

– čuva arhivu Udruge,

– vodi zapisnik o sjednicama Upravnog odbora,

– vodi Registar članova.

Likvidator

Članak 25.

Likvidatora Udruge bira i razrješava Skupština Udruge bez određenog vremenskog mandata odnosno do opoziva ili izbora novog likvidatora.

Likvidator može biti fizička ili pravna osoba koja nije član Udruge.

Likvidator ima pravo, ovisno o mogućnostima, na naknadu troškova za svoj rad iz sredstava Udruge u visini koju određuje Skupština.

V.

IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE

Članak 26.

Imovinu Udruge čine:

– novčana sredstva,

– pokretne stvari,

– nekretnine,

– druga imovinska prava.

Članak 27.

 Udruga  stječe imovinu:

– od dobrovoljnih priloga i darova,

– od dotacija iz proračuna,

– od provedbe programa i projekata financiranih iz sredstava EU fondova,

– iz međunarodnih i drugih organizacija,

– iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

Članak 28.

 Sredstvima  Udruge raspolaže Upravni odbor u skladu s odlukama, zaključcima i planovima Skupštine Udruge.

Predsjednik može donositi odluke o raspolaganju sredstvima u svakom pojedinom slučaju držeći se pri tome odluka i zaključaka Skupštine i Upravnog odbora.

Financijsko i materijalno poslovanje Udruge obavlja se putem žiro-računa u skladu sa zakonskim propisima te se primjenjuju propisi koji se odnose na financijsko i materijalno poslovanje neprofitnih organizacija.

VI.

PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

 Članak 29.

 Udruga prestaje postojati u slučajevima predviđenim zakonom.

U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Udruge dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Udruge.

U slučaju prestanka postojanja udruge imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, a na osnovi odluke Skupštine.

 

Likvidator Udruge zastupa Udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje do okončanja i brisanja Udruge iz registra udruga i obavlja sve poslove sukladno svojoj nadležnosti propisanih Zakonom o udrugama i drugom propisima.

VII.

RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOB INTERESA

 Članak 30.

Spor ili sukob interesa u Udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova Udruge o kojima članovi mogu slobodno raspravljati, a koji utječu na rad Udruge u cjelini odnosno ako se on odnosi na pitanja od zajedničkog interesa za članove.

Članovi Udruge obvezuju se rješavati eventualne sporove koji nastanu iz odnosa koji su vezani uz Udrugu sporazumno. Ukoliko se spor na taj način ne bi mogao riješiti ili ima prigovor na rad Udruge, a odnosi se na djelatnost Udruge, može se obratiti Upravnom odboru Udruge sa zahtjevom za ispravljanje uočenih nedostataka ili za rješavanjem spora.

Članak 31.

U slučaju da su privatni interesi člana Udruge u suprotnosti s interesom Udruge, član Udruge koji se zatekne u sukobu interesa dužan je o tome obavijestiti Upravni odbor i ako je moguće izuzeti se od daljnjeg rada na konkretnoj djelatnosti.

U slučaju dvojbe o mogućem sukobu interesa, bilo koji član može zatražiti mišljenje Upravnog odbora. U slučaju pojavljivanja mogućeg sukoba interesa Upravni odbor dužan je razriješiti ga tako da zaštiti interesa Udruge.

VIII.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 Članak 32.

 Statut Udruge donosi Skupština dvotrećinskom većinom glasova nazočnih na Skupštini nakon provedene rasprave.

Statut Udruge je temeljni akt Udruge i svi drugi opći akti moraju biti u skladu s odredbama Statuta.

Prijedlog za izmjenu Statuta mogu dati članovi Upravnog odbora ili dvotrećinska većina redovitih članova Udruge. Nacrt Statuta dostavlja se svim članovima Udruge koji svoje pisane primjedbe dostavljaju Upravnom odboru.

Upravni odbor razmatra primjedbe, utvrđuje prijedlog i predlaže ga Skupštini Udruge.

Članak 33.

 Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština.

Tumačenje drugih akata Udruge daje predsjednik i Upravni odbor Udruge. Ovaj Statut kao sve normativne akte Udruge potpisuje predsjednik Udruge.

Članak 34.

 Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

 

U Čakovcu, 10. srpnja 2017. godine

Predsjednik Udruge

Gorkić Taradi

Svaki cent je itekako značajan!