Utorak, 25 lipnja, 2024

Članstvo

Članstvo u Udruzi je dobrovoljno.

Članom Udruge može postati svaka poslovno sposobna fizička i pravna osoba čija je djelatnost slična ili ista kao ona od Udruge, a koje prebivaju /ili imaju sjedište na području Međimurske županije odnosno Republike Hrvatske.

Članovi udruge mogu biti i maloljetne osobe i punoljetne osobe lišene poslovne sposobnosti u dijelu sklapanja pravnih poslova, za osobu mlađu od 14 godina pisanu izjavu o učlanjivanju u Udrugu daje zakonski zastupnik ili skrbnik, a za maloljetnu osobu s navršenih 14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost.

Članstvo u Udruzi može biti redovno i počasno.

Počasni članovi su članovi Udruge koji nemaju pravo odlučiva­nja u tijelima Udruge.

Počasnim članom može postati svaka fizička i pravna osoba koja doprinosi ugledu Udruge i djeluje na njenoj promidžbi i razvoju.

Članom Udruge postaje se potpisivanjem pristupnice te upisom u popis članova.

Popis članova vodi se elektroničkom obliku. Popis članova obvezno sadrži podatke o osobnom imenu

(nazivu) člana, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva utvrđenih statutom i datumu prestanka članstva u udruzi.

Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

Pristupnicu možete zatražiti na udruga@mlada-pera.medjimurje.info.

 

 

Donirajte Udrugu Mlada pera